சரவணன் சந்திரன்

பாவத்தின் சம்பளம் ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $5.5
பார்பி ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $6.5
மதிகெட்டான் சோலை ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $8.25
எக்ஸ்டஸி ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $10.75
ஐந்து முதலைகளின் கதை ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $7.75
அஜ்வா ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $6.5
ரோலக்ஸ் வாட்ச் ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $7
வெண்ணிற ஆடை ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $5.75
அஜ்வா ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $5.75
வெண்ணிற ஆடை ஆசிரியர்: சரவணன் சந்திரன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $4.75