நவீன்.ம

வகுப்பறையின் கடைசி நாற்காலி ஆசிரியர்: நவீன்.ம பதிப்பகம்: புலம் ₹70
மண்டை ஓடி ஆசிரியர்: நவீன்.ம பதிப்பகம்: வல்லினம் ₹90
உலகின் நாக்கு ஆசிரியர்: நவீன்.ம பதிப்பகம்: கடற்குதிரை பதிப்பகம் ₹100