தங்க.செங்கதிர்

கற்பி ஆசிரியர்: தங்க.செங்கதிர் பதிப்பகம்: ஓவியா பதிப்பகம் ₹0
மாற்றத்தின் குரல் ஆசிரியர்: தங்க.செங்கதிர் பதிப்பகம்: ₹100
ஈகப்பெருஞ்சுடர் இமானுவேல் சேகரன் -100 ஆசிரியர்: தங்க.செங்கதிர் பதிப்பகம்: மானுடம் வெளியீடு ₹150