சம்யுக்தா

கலையாத கனவுகள் ஆசிரியர்: சம்யுக்தா பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹150
கண் தீண்டி உறைகிறேன் ஆசிரியர்: சம்யுக்தா பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹230
இரு துருவங்கள் ஆசிரியர்: சம்யுக்தா பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹180
கரை தொடும் அலைகள் ஆசிரியர்: சம்யுக்தா பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹190
மாயத்தூரிகை ஆசிரியர்: சம்யுக்தா பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹180
கார்கால மேகங்கள் ஆசிரியர்: சம்யுக்தா பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹180
அதிதி ஆசிரியர்: சம்யுக்தா பதிப்பகம்: வாகை பதிப்பகம் ₹200