ஸ்ரீகலா

வான் தேடா மதி பாகம் 1&2 ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹740
ஆத்மராகம் (இரு பாகங்கள்) ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: பிரியா நிலையம் ₹790
ஷாராதேவியாகிய நான் ...!!! ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹350
உள்ளம் சாய்ந்ததே உன்னிடம்... ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹280
நிலவோடு பேசும் மழையில் ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹390
கள்வனோ! என் கந்தர்வனோ! ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹400
வெம்மை தீர வாராயோ!!! ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹240
மாய மான் ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: லட்சுமி பாலாஜி பதிப்பகம் ₹35
என் காதல் பிழை நீ...!!! ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹500
மாயமோ! மதுரமோ! என் மதுரா!!! ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹230
நீயா...? நானா...? ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: கல்யாணி நிலையம் ₹220
கலையாதே! என் கனவே! ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹380
காணும் யாவிலும் நீயே!!! (பாகம்-1 & 2) ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹500
வான் தேடா மதி (பாகம் 1, 2) ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் ₹570
வான் தேடா மதி பாகம் 1&2 ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் ₹570
வனமலர் வாசம் ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: அறிவு நிலையம் பதிப்பகம் ₹400
நி(ழல்)ஜம் உயிர் கொ(ல்)ள் (2 பாகங்கள்) ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹580
விழி எழுதா மொழி... ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹250
உயிரோடு சதிராடும் உயிரே... ஆசிரியர்: ஸ்ரீகலா பதிப்பகம்: எஸ்.எம்.எஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹300