தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார்

கல்வெட்டுகள் கூறும் உண்மைகள் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹50
பாண்டியர் வரலாறு ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: மீனாட்சி புத்தக நிலையம் ₹65
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹550
பாண்டியர் வரலாறு ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: காவ்யா பதிப்பகம் ₹120
பாண்டியர் வரலாறு ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் ₹80
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹600
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் 1 ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹0
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் 2 ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹0
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் 3 ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹0
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம்- 1 ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: அமுத நிலையம் ₹120
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: ஜீவா பதிப்பகம் ₹570
பாண்டியர் வரலாறு ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹120
பிற்காலச் சோழர் வரலாறு ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹420
பாண்டியர் வரலாறு ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹120
பிற்காலச் சோழர் சரித்திரம் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம் ₹350
அருள்மிகு அம்மன் பாடல்கள் ஸ்கந்தகுரு கவசம் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: கார்த்திக் பதிப்பகம் ₹25
காவிரிப் பூம்பட்டினம் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: வ.உ.சி.நூலகம் ₹40
கல்வெட்டுக்கள் கூறும் உண்மைகள் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: ₹0
இலக்கியமும் கல்வெட்டுக்களும் ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: ₹0
பாண்டியர் வரலாறு ஆசிரியர்: தி.வை.சதாசிவபண்டாரத்தார் பதிப்பகம்: ₹0