சுதாகர் கஸ்தூரி

டர்மரின் 384 ஆசிரியர்: சுதாகர் கஸ்தூரி பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹110
நேரா யோசி ஆசிரியர்: சுதாகர் கஸ்தூரி பதிப்பகம்: சுவாசம் பதிப்பகம் ₹160