மெர்வின்

நினைப்பது நிறைவேறும் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
சான்றோர் வாழ்வில் சாதனைகள் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: ₹40
உங்களால் வெற்றி பெற முடியும் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹200
வெற்றி உங்களிடமே ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹100
நம்பிக்கை நம்மிடமே ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹60
திறமையே நமது செல்வம் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
முயற்சியே முன்னேற்றம் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹60
உழைப்போம் உயர்வோம் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹80
நல்ல நட்பு உயர்வு தரும் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
கோபப்படாதே ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹70
முடியாது என்பது கிடையாது ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹70
சிந்தனையே சாதனை ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
கடமை தருவது பெருமை ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
பணம் சம்பாதிக்கச் சிறந்த வழிகள் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹70
வருத்தப்படாதே ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
சான்றோர் வாழ்வில் சாதனைகள் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
வெற்றியுடன் வாழ வழிகள் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
வெற்றி உங்களுக்குத்தான் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹80
முயன்றால் முன்னேற முடியும் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50
நல்ல எண்ணம் நன்மையைத் தரும் ஆசிரியர்: மெர்வின் பதிப்பகம்: குமரன் பதிப்பகம் ₹50