ஆ. சரவணன்

மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் ஆசிரியர்: ஆ. சரவணன் பதிப்பகம்: சரண் புக்ஸ் ₹110
எம்.ஜி.ஆர். வாழ்க்கைப் பாதை ஆசிரியர்: ஆ. சரவணன் பதிப்பகம்: சரண் புக்ஸ் ₹150