எஸ்.கிருஷ்ணன்

அர்த்தசாஸ்திரம் ஆசிரியர்: எஸ்.கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹195
சேர சோழ பாண்டிய பல்லவர் காலக் கல்வெட்டுகளும் செப்பேடுகளும் ஆசிரியர்: எஸ்.கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: சுவாசம் பதிப்பகம் ₹170
சீக்கியர்கள்: மதம்-அரசியல்-வரலாறு ஆசிரியர்: எஸ்.கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹160
சீக்கியர்கள் : மதம்-அரசியல்-வரலாறு ஆசிரியர்: எஸ்.கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹200
சீக்கியர்கள்: மதம்-அரசியல்-வரலாறு ஆசிரியர்: எஸ்.கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் ₹200