நா.மம்மது

தமிழிசைப் பேரகராதி (சொற்களஞ்சியம்) ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: இன்னிசை அறக்கட்டளை ₹600
தொல்லிசைச் சுவடுகள் ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் ₹200
தமிழிசைப் பேரகராதி (பண் களஞ்சியம்) ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: தமிழிசை ஆய்வு மையம் ₹200
தமிழிசை வேர்கள் ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: யாழிசைப் பதிப்பகம் ₹200
தமிழர் திணை ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் ₹180
ஆதி இசையின் அதிர்வுகள் ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: வம்சி புக்ஸ் ₹150
என்றும் தமிழிசை ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹120
தமிழிசை வேர்கள் ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு ₹100
தமிழிசை வரலாறு ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: நாதன் பதிப்பகம் ₹100
இழை இழையாய் இசைத்தமிழாய் ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: இன்னிசை அறக்கட்டளை ₹100
தமிழிசைத் தளிர்கள் ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: தமிழோசை பதிப்பகம் ₹50
இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் ஆபிரகாம் பண்டிதர் ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: சாகித்திய அகாதெமி ₹50