சா. பாலுசாமி

அர்ச்சுனன் தபசு (மாமல்லபுரத்தின் இமயச் சிற்பம்) ஆசிரியர்: சா. பாலுசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹500
மாமல்லபுரம்: புலிக்குகையும் கிருஷ்ணமண்டபமும் ஆசிரியர்: சா. பாலுசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
நாயக்கர் காலக் கலைக் கோட்பாடுகள் ஆசிரியர்: சா. பாலுசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹575
மாமல்லபுரம்: புலிக்குகையும் கிருஷ்ணமண்டபமும் ஆசிரியர்: சா. பாலுசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹140
அர்ச்சுனன் தபசு (மாமல்லபுரத்தின் இமயச் சிற்பம்) ஆசிரியர்: சா. பாலுசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹390