வே. காசிநாதன்

பார்க்கவன் பாதை ஆசிரியர்: வே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹200
அங்கோர்வாட் ஓர் அற்புதக்கோவில் ஆசிரியர்: வே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹180
வள்ளுவம் காட்டும் வழக்கறிஞர் ஆசிரியர்: வே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹160
கலைஞரின் தளங்கள் ஆசிரியர்: திருவேணிவே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹100
தேர்தல் வழிகாட்டி (கையேடு) ஆசிரியர்: வே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹100
தேர்தல் வழிகாட்டி ஆசிரியர்: வே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹100
இஸ்லாத்தின் இணையற்ற வீரர் ஆசிரியர்: வே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹80
விடியலைத் தேடி ஆசிரியர்: வே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹80
காஷ்மீர் எரியும் நெருப்பு ஆசிரியர்: வே. காசிநாதன் பதிப்பகம்: கௌரா பதிப்பக குழுமம் ₹70