பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர்

எப்படி இப்படி ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹170
நலமறிய ஆவல் ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் ₹100
வில்லன் என்கிற கதாநாயகன் ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹38
பரத் சுசிலா கதைகள் -2 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹225
பரத் சுசிலா கதைகள் -3 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹225
பரத் சுசிலா கதைகள் -5 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹225
பரத் சுசிலா கதைகள் -8 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹350
பரத் சுசிலா கதைகள் -9 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹350
பரத் சுசிலா வரிசை -11 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹350
பரத் சுசிலா வரிசை -12 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹350
பரத் சுசிலா வரிசை -13 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹350
பரத் சுசிலா வரிசை -14 ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹300
மதில் மேல் மனசு ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹62
ஒரு வானம் பல பறவைகள் ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹38
காதல் ஒத்திகை ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹45
கனவுப் புதையல் ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹55
மௌனத்தால் பேசாதே ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹49
புத்தி முனைக் குற்றம் புத்தி முனை வித்தை ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹35
ஆரம்பத்தில் அப்படிதான் ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹55
ம் ஆசிரியர்: பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் பதிப்பகம்: பூம்புகார் பதிப்பகம் ₹150