இராம. போத்திரெட்டி

காணொளியில் கூட்டுறவு ஆசிரியர்: இராம. போத்திரெட்டி பதிப்பகம்: Rural Organisation ₹150
கூட்டுறவு படங்களும் கதைகளும் ஆசிரியர்: இராம. போத்திரெட்டி பதிப்பகம்: Rural Organisation ₹170
கூட்டுறவு விழிப்புணர்வுக் கையேடு ஆசிரியர்: இராம. போத்திரெட்டி பதிப்பகம்: Rural Organisation ₹200
பாரதியார் "சுதேசிமித்திரன் கட்டுரைகள்"மீளாய்வு ஆசிரியர்: இராம. போத்திரெட்டி பதிப்பகம்: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் ₹20