ந.ச. நடராசன்

பிரபலங்கள் செய்த குறும்புகள் ஆசிரியர்: ந.ச. நடராசன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹55
பிரபலங்களின் வாழ்வில் நகைச்சுவை நிகழ்வுகள் - 101 ஆசிரியர்: ந.ச. நடராசன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹35
அயல்நாட்டு நகைச்சுவை நிகழ்வுகள் 101 ஆசிரியர்: ந.ச. நடராசன் பதிப்பகம்: சங்கர் பதிப்பகம் ₹0