ஆடியோ

தமிழா பாடு ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50
சாமியாரு ஜாக்கிரதம்மா... ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50
பெரியார் பேசுகிறார் வானொலி உரை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50
மாட்டுக் கறியும் மதவாத அரசியலும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50
தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50
தமிழர் தலைவருக்கு பிரச்சார ஊர்தி வழங்கும் விழா ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50
வெண்தாடி வெளிச்சம் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50
பகுத்தறிவுச் சுடர்ந்துவீர் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50
கோயபல்சின் குருநாதர்களும் 2ஜி அலைக்கற்றை தீர்ப்பும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: திராவிடர் கழக (இயக்க) வெளியீடு ₹50