இராவணன் பதிப்பகம்

புனித இராவனர் இயற்றிய தனித்தமிழ் சிந்தாமணி ஆசிரியர்: மரு.கொ.பா.புட்பராசு பதிப்பகம்: இராவணன் பதிப்பகம் ₹35
தமிழ் மருத்துவம் அவசர கால புற மருத்துவ முறைகள் பாகம்-1 பாகம்-2 ஆசிரியர்: மரு.கொ.பா.புட்பராசுமரு.பு.சாலின் மனோகர் பதிப்பகம்: இராவணன் பதிப்பகம் ₹490
தமிழ் மருத்துவ தொக்கண முறைகள் ஆசிரியர்: மரு.கொ.பா.புட்பராசுமரு.பு.சாலின் மனோகர் பதிப்பகம்: இராவணன் பதிப்பகம் ₹550
இராவணர் மங்கையர் மருத்துவம் ஆசிரியர்: மரு.கொ.பா.புட்பராசுமரு.பு.சாலின் மனோகர் பதிப்பகம்: இராவணன் பதிப்பகம் ₹1450