ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை

ஸ்ரீ அகத்தியர் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹200
Dhasa Deechai ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹150
மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருக்கோவையார் மூலமும் உரையும் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹300
ஸ்ரீ கோரக்க சித்தர் கதையும் கருத்தும் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹200
நான் யார் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹200
சித்தர்கள் போற்றும் வாலை ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹200
சித்தர் சிவவாக்கியரின் ஜீவிதமும் சிந்தனையும் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹150
பதினெண்சித்தர்களின் தசதீட்சை ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹200
சற்குரு ஸ்ரீ காகபுசுண்டர் பெருநூல் காவியம் 1000,மூலமும் உரையும் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹600
சித்தர்கள் வழிகாட்டும் வாசி யோகம் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹200
கைவல்ய நவநீதம் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹200
திருமூலர் அருளிய தெய்வத்தமிழ் திருமந்திரம் 3000 ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹600
ஸ்ரீ பாம்பாட்டிச் சித்தர் தேடலும் பாடலும் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹150
மாணிக்கவாசகர் அருளிய தேன்தமிழ் திருவாசகம் மூலமும் உரையும் ஆசிரியர்: பாட்டுச்சித்தர் ஓம்சக்தி நாராயணசாமி சீர்காழி பதிப்பகம்: ஸ்ரீ மனோன்மணி சித்தர் பீட அறக்கட்டளை ₹200