நேர்நிரை

பாட்டு புஸ்தகம்-2 ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹550
முன்னாள் சொற்கள் ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹650
முனியாண்டி விலாஸ் ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹200
பக்கத்து மேசை ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹250
ஊஞ்சல் தேநீர் ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹400
நேற்றைய காற்று ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹500
பாட்டு புஸ்தகம் -1 ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹550
பின் பாட்டு ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹250
நடைவண்டி நாள்கள் ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹200
தத்தகாரம் ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹250
மராமத்து ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹200
யுகபாரதி கவிதைகள் ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹500
காகித றெக்கை ஆசிரியர்: யுகபாரதி பதிப்பகம்: நேர்நிரை ₹250