கிளாசிக்

புரட்சித் தலைவி அம்மா (மக்களால் நான்; மக்களுக்காக நான்) ஆசிரியர்: சிவரஞ்சன்(வ.இளங்கோ) பதிப்பகம்: கிளாசிக் ₹200
மருது பாண்டியர்கள் ஆசிரியர்: சிவபாரதி பதிப்பகம்: கிளாசிக் ₹40