உலக மனிதாபிமானக் கழகம்

மணிவண்ணன் மணித் துளிகள்
₹50
மனிதனும் உலகமும்
₹150