உலக மனிதாபிமானக் கழகம்

மணிவண்ணன் மணித் துளிகள் ஆசிரியர்: மணிவண்ணன் பதிப்பகம்: உலக மனிதாபிமானக் கழகம் ₹50
மனிதனும் உலகமும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: உலக மனிதாபிமானக் கழகம் ₹150