துளி வெளியீடு

யாருடைய எலிகள் நாம்? ஆசிரியர்: சமஸ் பதிப்பகம்: துளி வெளியீடு ₹200
சாப்பாட்டுப் புராணம் ஆசிரியர்: சமஸ் பதிப்பகம்: துளி வெளியீடு ₹90
அரசியல் பழகு ஆசிரியர்: சமஸ் பதிப்பகம்: துளி வெளியீடு ₹60