இன்னிசை அறக்கட்டளை

தமிழிசைப் பேரகராதி (சொற்களஞ்சியம்) ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: இன்னிசை அறக்கட்டளை ₹600
இழை இழையாய் இசைத்தமிழாய் ஆசிரியர்: நா.மம்மது பதிப்பகம்: இன்னிசை அறக்கட்டளை ₹100