பொன்முடி பதிப்பகம்

நகரத்தார் 96 ஊர்ப் பாதயாத் திரை திருவாசகம் முற்றோதல் ஆசிரியர்: அரு.சோமசுந்தரன் பதிப்பகம்: பொன்முடி பதிப்பகம் ₹225
பொற்கிழிக் கவிஞர் அரு.சோமசுந்தரன் வரலாறு ஆசிரியர்: சி.இராமசாமி பதிப்பகம்: பொன்முடி பதிப்பகம் ₹80
அருசோ வாழ்க்கைப் பயணம் ஆசிரியர்: அரு.சோமசுந்தரன் பதிப்பகம்: பொன்முடி பதிப்பகம் ₹300