கானாம்ருத பிரசுரம்

கானாம்ருத வர்ண மாலிகா ஆசிரியர்: A.S.பஞ்சபகேச ஐயர் பதிப்பகம்: கானாம்ருத பிரசுரம் ₹200
பஞ்சரத்ன கானாம்ருதம் ஆசிரியர்: ஏ.எஸ். பஞ்சாபகேச அய்யர் பதிப்பகம்: கானாம்ருத பிரசுரம் ₹150
கானாம்ருத போதினி ஆசிரியர்: A.S.பஞ்சபகேச ஐயர் பதிப்பகம்: கானாம்ருத பிரசுரம் ₹150
பஞ்சரத்ன கானாம்ருதம் ஆசிரியர்: A.S.பஞ்சபகேச ஐயர் பதிப்பகம்: கானாம்ருத பிரசுரம் ₹120