தோழர் பதிப்பகம்

ஒரு ஈழப் போராளியின் பார்வையில் தோழர் தமிழரசன் ஆசிரியர்: தோழர் பாலன் பதிப்பகம்: தோழர் பதிப்பகம் ₹100
சிறப்பு முகாம் என்னும் சித்திரவதை முகாம் ஆசிரியர்: தோழர் பாலன் பதிப்பகம்: தோழர் பதிப்பகம் ₹50