பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ்

Hindi-English Dictionary
₹90 ₹77 (15% OFF)
30 நாட்களில் வங்காள பாஷை
₹50
30 நாட்களில் ஆங்கில பாஷை
₹90
30 நாட்களில் ஹிந்தி பாஷை 1
₹45
Learn Sanskrit Through English
₹45 ₹36 (20% OFF)
30 நாட்களில் தெலுங்கு பாஷை
₹45 ₹43 (5% OFF)
30 நாட்களில் கன்னட பாஷை
₹45
30 நாட்களில் ஹிந்தி பாஷை-2
₹60 ₹57 (5% OFF)
சுலபமாக நீங்களும் ஹிந்தியில் பேசலாம்
₹90
30 நாட்களில் பிரெஞ்சு பாஷை
₹40
30 நாட்களில் மராட்டி பாஷை
₹50 ₹48 (5% OFF)
30 நாட்களில் அரபி பாஷை
₹45 ₹39 (15% OFF)
30 நாட்களில் ஸம்ஸ்கிருத பாஷை
₹45 ₹39 (15% OFF)
30 நாட்களில் ஒரியா பாஷை
₹40
30 நாட்களில் உருது பாஷை
₹45
30 நாட்களில் குஜராத்தி பாஷை
₹35 ₹28 (20% OFF)
30 நாட்களில் பஞ்ஜாபி பாஷை
₹50 ₹43 (15% OFF)
30 நாட்களில் மலையாள பாஷை
₹45 ₹43 (5% OFF)
Tamil-English Dictionary
₹70 ₹60 (15% OFF)
Tamil-Hindi Dictionary
₹90