காக்கைக் கூடு

பழமிருக்க பயமேன் ஆசிரியர்: டாக்டர்.வி.விக்ரம்குமார் பதிப்பகம்: காக்கைக் கூடு ₹140
ஆகுபா ஆசிரியர்: டாக்டர்.வி.விக்ரம்குமார் பதிப்பகம்: காக்கைக் கூடு ₹100
பறவைகள் சூழ் உலகு ஆசிரியர்: டாக்டர்.வி.விக்ரம்குமார் பதிப்பகம்: காக்கைக் கூடு ₹90
சுவைபட உண் ஆசிரியர்: டாக்டர்.வி.விக்ரம்குமார் பதிப்பகம்: காக்கைக் கூடு ₹80
பசுமை மாறாக் காட்டுக்குள் ஆசிரியர்: டாக்டர்.வி.விக்ரம்குமார் பதிப்பகம்: காக்கைக் கூடு ₹70