பந்தள பதிப்பகம்

கலைமகள் கைப்பொருள் சிவாஜி ஆளுமை ஆசிரியர்: மு.ஞா.செ.இன்பா பதிப்பகம்: பந்தள பதிப்பகம் ₹400
கலைமகள் கைப்பொருள் சிவாஜி ஆளுமை (பாகம் -2) ஆசிரியர்: மு.ஞா.செ.இன்பா பதிப்பகம்: பந்தள பதிப்பகம் ₹399
சிவாவின் கவிதைகள் ஆசிரியர்: சிவா பதிப்பகம்: பந்தள பதிப்பகம் ₹120
ஞானக்குறள் ஆசிரியர்: மு.ஞா.செ.இன்பா பதிப்பகம்: பந்தள பதிப்பகம் ₹200
தேவனின் திருப்பாடல்கள் மூலம்: தாவீதின் சங்கீதங்கள் ஆசிரியர்: மு.ஞா.செ.இன்பா பதிப்பகம்: பந்தள பதிப்பகம் ₹400
கலை பேசும் சந்தோசம் ஆசிரியர்: மு.ஞா.செ.இன்பா பதிப்பகம்: பந்தள பதிப்பகம் ₹299