குணாவிய அறக்கட்டளை

முன்தோன்றி மூத்தகுடி ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹200
தமிழ்த் தேசிய இனச் சிக்கல் : உலகநம்பிகளின் இயங்காவியல் ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹150
இந்தியத்தேசியமும் திராவிடத்தேசியமும் ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹500
தமிழின மீட்சி ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹100
வள்ளுவப் பார்ப்பரியம் (மண்ணுரிமை இரண்டாம் பாகம்) ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹440
சக்கரவாளக்கோட்டம் ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹30
திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹50
தமிழியத்தால் எழுவோம் ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹100
Date Of Tholkappiyam based on Milankovitch Cycles ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹40
ஏரணம் ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹500
எண்ணியம் ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹400
தமிழர் மெய்யியல் ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹400
வள்ளுவத்தின் வீழ்ச்சி ஆசிரியர்: குணா பதிப்பகம்: குணாவிய அறக்கட்டளை ₹600