ஹஸன் பதிப்பகம்

அம்ம ஜுஸ்உ தர்ஜமஹ் ஆசிரியர்: எம்.எச்.ஷபீ அஹ்மத் பதிப்பகம்: ஹஸன் பதிப்பகம் ₹50