தாழையான் பதிப்பகம்

பூந்தாழைப் பூங்காற்று ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹50
தாழம் புதர் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹75
மாவீரன் சதாம் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹60
சிறைப்பறவை ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹40
குறிஞ்சிப் பூக்கள் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹65
வானம் பார்க்கும் வட்டத்தில் ஒரு புள்ளியின் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹25
பூமழை பொழியும் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹65
கருணாநிதிக் கவுண்டர் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹50
துப்பாக்கிகளில் போக்கும் பூபாளம் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹75
தப்புத் தாளங்கள் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹30
ஜலசந்தி ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹75
காஷ்மீர் பெண்ணின் கவலைகள் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹25
அவர்கள் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹35
காதியானிகள் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹35
வட்டி ஓர் உயிர்க் கொல்லி ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹40
முஸ்லிம் மன்னர்கள் ஆண்ட இந்தியா ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹140
தஸ்லீமா:காற்றுப்போன பலூன் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹75
அரண்மனைக்காரத் தெரு ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹75
தீர்ப்பு நேரங்கள் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹35
இஸ்லாம் கூறும் பண்பாடுகள் ஆசிரியர்: தாழை மதியவன் பதிப்பகம்: தாழையான் பதிப்பகம் ₹60