அய்யனார் பதிப்பகம்

கூடாகும் சுள்ளிகள் ஆசிரியர்: ஆ.மணவழகன் பதிப்பகம்: அய்யனார் பதிப்பகம் ₹50
தொலைநோக்கு ஆசிரியர்: ஆ.மணவழகன் பதிப்பகம்: அய்யனார் பதிப்பகம் ₹140
பழந்தமிழர் தொழில்நுட்பம் ஆசிரியர்: ஆ.மணவழகன் பதிப்பகம்: அய்யனார் பதிப்பகம் ₹120