மாலன் பிரசுரம்

அனுபவ வாஸ்து சாஸ்திரம் ஆசிரியர்: வந்தைமாலன் பதிப்பகம்: மாலன் பிரசுரம் ₹75
மனையடி சாஸ்திரம் ஆசிரியர்: வந்தைமாலன் பதிப்பகம்: மாலன் பிரசுரம் ₹35
வாஸ்து ஆலோசனைகள் ஆசிரியர்: வந்தைமாலன் பதிப்பகம்: மாலன் பிரசுரம் ₹90