பசுமை நடை வெளியீடு

திருவிழாக்களின் தலைநகரம் ஆசிரியர்: சித்திரவீதிக்காரன் பதிப்பகம்: பசுமை நடை வெளியீடு ₹130
மதுர வரலாறு (அறியப்படாத வெளிகளின் ஊடே...) ஆசிரியர்: பசுமை நடை வெளியீடு பதிப்பகம்: பசுமை நடை வெளியீடு ₹100
சமச்சீர்க்கல்வி தமிழ்வழிக்கல்வி ஆசிரியர்: இர. அருள் பதிப்பகம்: பசுமை நடை வெளியீடு ₹80