காந்தளகம்

திருநாவுக்கரசர் போற்றிய திருவதிகை (திரிபுரம் எரித்த திருத்தலம்) ஆசிரியர்: அன்பு ஜெயா பதிப்பகம்: காந்தளகம் ₹120
பிரமபுரம் மேவிய பெம்மான் ஆசிரியர்: அன்பு ஜெயா பதிப்பகம்: காந்தளகம் ₹200