கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ்

Anatomic Therapy - English 2016 ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹250
World Politics ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹50
Anatomic Therapy - Telugu 2016 ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹250
Anatomic Therapy - Kannadam 2014 ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹250
சூரிய நமஸ்காரம் ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100
காதல் கலை (The Art Of Living) ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100
ஆயிரம் கேள்வி பதில்கள் 1 ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100
ஆயிரம் கேள்வி பதில்கள் 2 ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100
ஆயிரம் கேள்வி பதில்கள் 3 ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100
வர்மா முத்ரா ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100
புவிதம் ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100
பானு வீட்டுக் கல்வி முறை ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹300
உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆசனங்கள் ஆசிரியர்: ஹீலர் பாஸ்கர் பதிப்பகம்: கிரி ஐயா பப்ளிகேஷன்ஸ் ₹100