வ.செ.உ பதிப்பகம்

ஒரு கம்யூனிஸ்டின் அரிய அனுபவங்கள் ஆசிரியர்: டி.ஞானையா பதிப்பகம்: வ.செ.உ பதிப்பகம் ₹140