ராஜமாணிக்கம்மாள்

வனம் வானம் வாழ்க்கை ஆசிரியர்: சாந்தா ராமேஷ்வர் ராவ் பதிப்பகம்: ராஜமாணிக்கம்மாள் ₹80