லோகமாலிகா பதிப்பகம்

புதிய வேதங்கள் ஆசிரியர்: ஜெ. ஜெ.பாரதராஜா பதிப்பகம்: லோகமாலிகா பதிப்பகம் ₹85
காகித கல்வெட்டுகள் ஆசிரியர்: ஜெ. ஜெ.பாரதராஜா பதிப்பகம்: லோகமாலிகா பதிப்பகம் ₹105
நதிகள் அழுகின்றன... ஆசிரியர்: ஜெ. ஜெ.பாரதராஜா பதிப்பகம்: லோகமாலிகா பதிப்பகம் ₹135
பெண்ணோவியம் ஆசிரியர்: ஜெ. ஜெ.பாரதராஜா பதிப்பகம்: லோகமாலிகா பதிப்பகம் ₹105
சித்தனைப் பூக்கள் ஆசிரியர்: ஜெ. ஜெ.பாரதராஜா பதிப்பகம்: லோகமாலிகா பதிப்பகம் ₹105