புத்தகச்சோலை

மீத்தேன் அகதிகள் ஆசிரியர்: த.செயராமன் பதிப்பகம்: புத்தகச்சோலை ₹150
நதிகள் இணைப்புத் திட்டம் : ஆறுகளைப் பிடுங்கி விற்கும் இந்தியா ஆசிரியர்: த.செயராமன் பதிப்பகம்: புத்தகச்சோலை ₹30