சதுரா பதிப்பகம்

முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை ஆசிரியர்: சதுரா ஜீ.ச.முரளி பதிப்பகம்: சதுரா பதிப்பகம் ₹1000
பன்னிரு திருமுறை ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: சதுரா பதிப்பகம் ₹1500