தகிதா பதிப்பகம்

புலியின் கோடுகள் ஆசிரியர்: 1 0738 பதிப்பகம்: தகிதா பதிப்பகம் ₹100
சுவடுகள் நெய்த பாதை ஆசிரியர்: பா.கிருஷ்ணன் பதிப்பகம்: தகிதா பதிப்பகம் ₹60
நிலாவை உடைத்த கல் ஆசிரியர்: வைகறை பதிப்பகம்: தகிதா பதிப்பகம் ₹60