காட்டாறு வெளியீடு

அழியட்டும் பெண்மை ஆசிரியர்: பெரியார் பதிப்பகம்: காட்டாறு வெளியீடு ₹50
ஜல்லிக்கட்டு ஜாதிக்காடு ஆசிரியர்: பெரியார் பதிப்பகம்: காட்டாறு வெளியீடு ₹50
அடிமைப்படுத்தும் குலதெய்வங்கள் ஆசிரியர்: பெரியார் பதிப்பகம்: காட்டாறு வெளியீடு ₹50
சுயஜாதித் துரோகிகளின் தலைவர் பெரியார் ஆசிரியர்: அதி அசுரன் பதிப்பகம்: காட்டாறு வெளியீடு ₹50
திராவிடர் பண்பாட்டு வாழ்வியல் ஆசிரியர்: பெரியார் பதிப்பகம்: காட்டாறு வெளியீடு ₹80
திராவிடர் பண்பாட்டு அரசியல் ஆசிரியர்: அதி அசுரன் பதிப்பகம்: காட்டாறு வெளியீடு ₹100
பெரியாரும் பூனா ஒப்பந்தமும் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காட்டாறு வெளியீடு ₹100