பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ்

Motor Rewinding Part 2 Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
Motor Mechanism Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹18
Moped & Motor Cycle Mechanism Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹18
Scooter Mechanism Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹18
Diesel Engines Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹20
Refrigeration & Air Condition Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹50
Screen Printing Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹15
Printing Machines Mechanism Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹12
Gas & Arc Welding Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹15
Lathe Works Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹15
Metal & Sheet Metal Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹15
Cinema Projector Mechanism Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹25
Clock & Watch Mechanism Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹13
Typewriter Mechanism Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹12
Modern Tailoring Gents Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹18
Modern Tailoring Ladies Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹20
Modern Tailoring Children Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹40
Sewing Machine Mechanism Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹9
Modern Embroidery Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹30
Modern Photography Through Telugu ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ் ₹22