பாலாஜி பப்ளிகேசன்ஸ்

1 முதல் 9 வரை டிரான்ஸிஸ்டர் செய்யும் முறை
₹12
30 நாட்களில் ஆங்கில பாஷை
₹90
30 நாட்களில் ஹிந்தி பாஷை 1
₹45
சுலபமாக நீங்களும் ஹிந்தியில் பேசலாம்
₹90
Learn Hindi Through English
₹45
Learn Malayalam Through English
₹40
Learn Kannada Through English
₹45
Learn Bengali Through English
₹35
Learn Urdu Through English
₹50
Learn English Through Tamil
₹80
Learn Telugu Through Tamil
₹50
Learn Malayalam Through Tamil
₹40
Learn Marathi Through Tamil
₹50
Learn Gujarathi Through Tamil
₹35
Learn Punjabi Through Tamil
₹30
Learn Oriya Through Tamil
₹40
Learn Arabic Through Tamil
₹45
English Conversation Through Tamil
₹60